پیام نوبهار

پیام نوبهار

مدیرعامل مجموعه رسا و استاد آکادمی رسا

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع تحلیل و بهبود عملکرد سیستم ها

کارشناسی مهندسی تولید صنایع صنعتی ، دانشگاه علم و صنعت ایران

سوابق حرفه ای : 

1مدیر فنی و عضو هیئت مدیره شركت مهندسین مشاور گراي پیشرو از 1380 تا كنون .
2مدیر تضمین كیفیت شركت مشاور گراي پیشرو از 1386 تا كنون
3مدیر دفتر مازندران شركت مهندسین مشاور راهبران سیستم آتیه رسا) از 1384تا كنون

4سرممیز بین المللی سیستم هاي مدیریت كیفیت از سال1387
5ارزیاب ارشد جایزه ملی مدیریت مشتري در ایران.
6مشاور ارشد مدیرعامل در شركت بسته بندي و بازرگانی جمع در حوزه فروش منابع انسانی و بهره وري.
7مشاور ارشد مدیرعامل در شركت مرغ بهشت در حوزه فروش منابع انسانی و بهره وري.
8مشاور ارشد مدیرعامل در شركت طلاشیر در حوزه فروش منابع انسانی و بهره وري.
9مشاور ارشد مدیرعامل در شركت بسنته بندي و بازرگانی دهكده سبز ساحلی در حوزه فروش منابع انسانی و بهره وري.
10مشاور ارشد مدیرعامل در شركت بسته بندي و بازرگانی گلخند بهداشت )طوبی) در حوزه فروش منابع انسانی و بهره وري.
11مشاور ارشد مدیرعامل در شركت مازندقیر در حوزه فروش منابع انسانی و بهره وري.
12مشاور ارشد مدیرعامل در رستوران شالی در حوزه فروش منابع انسانی و بهره وري.
13مشاور ارشد مدیرعامل در شركت پخش و بازرگانی تاملی در حوزه فروش منابع انسانی و بهره وري.
14مشاور ارشد مدیرعامل در شركت ایمن شعله جویبار در حوزه فروش منابع انسانی و بهره وري.
15مشاور ارشد مدیرعامل در شركت كیمیا سبز كاسپین در حوزه فروش منابع انسانی و بهره وري.
16مشاور CRMو ایجاد واحد روابط عمومی در شركت پلاستونیك.
17مشاور مدیرعامل صنایع مرغداري آرین.
18مشاور مدیرعامل گروه هولدینگ اتوماسیون ویشارسازان .
19دبیر اجرایی اولین، دومین، سومین كنفرانس ملی مدیریت مشتري در شهرهاي ساري، یزد، آمل.
21دبیر اجرایی اولین و دومین كنفرانس ملی مدیریت هزینه در شهرهاي ساري، تهران.
21اجراي پروژه مهندسی ارزش در خرید 3 دستگاه جرثقیل كانتینر بر در سازمان بنادر و كشتیرانی 1384
22مدیر پروژه مهندسی ارزش مسیر یابی راه فرعی درجه 3 ،3000 تنكابن به الموت قزوین در شركت گراي پیشرو در سال . 1386
23مدیر پروژه مهندسی ارزش درتعیین مسیر آبرسانی سد منگل آمل بر روي رودخانه هراز به دشت و جنگل منگل توسط كانال هاي موجود در منطقه، در شركت گراي پیشرو در سال .5031
24مدیر پروژه پیاده سازي 5Sدر شركت ملی پخش و پالایش فراورده هاي نفتی ایران
25مدیر پروژه اسنتقرار سیستم مدیریت كیفیت و مدیریت تعالی سازمانی بر مبناي مدل EFQMدر بیمارستان امام خمینی ره ساري .1387
26مدیر پروژه استقرار سیستم مدیریت كیفیت و مدیریت تعالی سازمانی بر مبناي مدل EFQMدر گراي پیشرو، . 1387
27مدیر پروژه استقرار سیستم مدیریت كیفیت و مدیریت تعالی سازمانی بر مبناي مدل EFQMدر پویه پردازافق، . 1386
28مدیر پروژه اسنتقرار سیستم مدیریت كیفیت و مدیریت تعالی سازمانی بر مبناي مدل EFQMدر تدبیر راه، . 1388
29مدیر پروژه اسنتقرار سیستم مدیریت كیفیت و مدیریت تعالی سازمانی بر مبناي مدل EFQMدر پویش هماهنگ ، . 1388
30كارشناس پروژه استقرار سیستم مدیریت تعالی سازمانی بر مبناي مدل EFQMدر شركت خطوط لوله وانتقال مخابرات شمال ، 1388
31مدیر پروژه استقرار چرخه مدیریت منابع انسانی در شركت نیمچا،1388
32مدیر پروژه استقرار نظام جذب و تامین در شركت مهندسین مشاور گراي پیشرو،1388
33مدیر پروژه استقرار نظام جدب تامین و نظام پیشنهادات و نظام حقوت و دستمزد در شركت پیمانكاري باهوكلات (گرید 1 آب و گرید 2 ابنیه،) 1388
34مدیر پروژه در استقرار چرخه مدیریت منابع انسانی در شركت پویه پرداز افق،1387
35كارشناس پروژه در پیاده سازي نظام ارزیابی عملكرد در شركت گروه پیمان امل (لوبون) 1389
36مدیر پروژه در كاهش ضایعات شركت نیمچا به كمك هفت ابزار كیفیت 1388
37مدیر پروژه دركاهش ضایعات در شركت برق اخگر كار به كمك هفت ابزار كیفیت1388
38مدیر پروژه استقرار سیستم هاي مدیریت كیفیت در شركت نقره فام ،1387
39مدیر پروژه استقرار سیستم هاي مدیریت كیفیت یكپارچه (IMS)در شركت گراي پیشرو،1385
40مدیر پروژه استقرار سیستم مدیریت یكپارچه  IMSدر شركت باهوكلات، .1387
41مدیر پروژه استقرار سیستم هاي مدیریت كیفیت در شركت نان و شیرینی تندیر، . 1387
42كارشناس پروژه استقرار سیستم هاي مدیریت كیفیت در شركت پلیمر ساحل، . 1386
43مدیر پروژه استقرار سیستم هاي مدیریت كیفیت در شركت سامان نوین بهشهر، . 1387
44مدیر پروژه استقرار سیستم هاي مدیریت كیفیت در شركت آجر و سفال كلت ،.1387
45مدیر پروژه استقرار سیستم هاي مدیریت كیفیت در شركت آجر و سفال البرز، . 1387
46مدیر پروژه استقرار سیستم هاي مدیریت كیفیت در شركت زرین پلاستیك، . 1386
47كارشناس پروژه استقرار سیستم هاي مدیریت كیفیت در شركت هژیر پلاستیك، . 1387
48مدیر پروژه استقرار سیستم هاي مدیریت كیفیت در شركت سازه و ساخت ساري، . 1387
49مدیر پروژه استقرار سیستم هاي مدیریت كیفیت در شركت كشت و صنعت باغ پیرا، . 1387
51مدیر پروژه استقرار سیستم هاي مدیریت كیفیت در شركت روئین سطح طبرستان، . 1387
51ناظر پروژه اسنتقرار سیستم مدیریت كیفیت در شركت مازرون فوم قائم، شاراندیشان پارس، خدمات گمركی بندر امیراباد، خدمات حمل و نقل خزر ترابر متین، خدمات حمل و نقل هم پیمان بندر امیر اباد، ساحل انرژي، آبزیان شمال، شركت اودنگ، شركت چتر بام، سیم و كابل مازندران، شركت در سازان، میلاد فوم مارندران، سیماب شیر، ره اورد قائم، مازیار صنعت، زیبا كارتن،مهندسین مشاور آب و خاك دلتا، مهندسین مشاور شاراندیشان پارس، مهندسین مشاور آریا پاد شهر، مهندسین مشاور بنیان طرح مازند، مهندسین مشاور براورد سازه مازند، مهندسین مشاور طرح نو اندیشان، كیمیا چوب، ایكاروس، كیمیا ابریشم شرق و … از 1386تا كنون
52ناظر پروژه استقرار سیستم مدیریت كیفیت در سازمانهاي دولتی اداره غله مازندران، اب و فاضلاب استان مازندران، پخش و پاریش –ستاد HSEكل كشور- بنیاد شهید اصفهان، بیمارستان بوعلی ساري، بیمارستان فاطمه الزهرا ساري، بیمارستان زارع ساري از 1388تا كنون
53ناظر پروژه در اسنتقرار سیستم مدیریت ازمایشگاه ISO/IEC 17025در شركت هاي بردنا ،135 سیم و كابل گل مازندران، سیم و كابل امل، سنازمان عمران امل، لوله و اتصارت وحید، اسیاب طلایی، اب و فاضلاب استان مازندران، تخته فشرده شمال
54مدیر پروژه اسنتقرار سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست ،HSE-MSدر شركت آراز پایه میانه
55مدیر پروژه استقرار سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست ،HSE-MSدر شركت خناوند پوشش
56كارشناس پروژه اسنتقرار سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست ،HSE-MSدر شركت ساختمانی شوسه
57مدیر پروژه استقرار سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست ،HSE-MSدر شركت حقیقت ساز عمران
58اجراي پروژه شش سیگما در خط تولید موتور پژو L3 (نشتی روغن از ناحیه كاسه نمد ته میل لنگ) همكار اصلی در طراحی موتور ایران خودرو ، 1384
59عضو تیم اجراي پروژه شش سیگما در خط تولید پیكان (شل كردن سیت و استكانی) همكار اصلی در طراحی موتور ایران خودرو، 1382
61طراحی و پیاده سازي سیستم نگهداري و تعمیرات در شركت پیشرانه، 1382
61طراحی و پیاده سازي سیستم نگهداري و تعمیرات در شركت ایپكو واحد مركزي، 1383
62مدیر پروژه زمان سنجی كارخانه فولاد طبرستان، 1381
63مدیر پروژه نظام اراستگی سازمانی 5Sدر سازمان پخش و پالایش كل كشور – ستاد HSE
64مدیر پروژه استقرار سیستم 5Sدر شركت گراي پیشرو ، 1385
65مشاور پروژه گمانه هاي سد گرمرود در زمینه مهندسی ارزش، 1386در شركت گراي پیشرو
66مشاور پروژه مطالعات اراضی سد منگل در زمینه مهندسی ارزش، 1385در شركت گراي پیشرو
67طراحی و پیاده سازي سیستم كارمحور در شركت گراي پیشرو، 1385در شركت گراي پیشرو
68مدیر كنترل پروژه سد منگل، 1386در شركت گراي پیشرو
.69مدیر كنترل پروژه مطالعات سد بلیران ، 1385در شركت گراي پیشرو
71مدیر كنترل پروژه مطالعات سد شیاده ، 1384در شركت گراي پیشرو
71مدیر كنترل پروژه مطالعات سد رامیان، 1381در شركت گراي پیشرو
72مدیر كنترل پروژه مطالعات سند رستیكی تالار بابلرود ، عرب خیل، سرخرود، كله بست، 1380در شركت گراي پیشرو
73مدیر كنترل پروژه نقشه برداري و طراحی كمربندي قائمشهر، 1381در شركت گراي پیشرو
74مدیر كنترل پروژه تهیه نقشه توپوگرافی كمربندي ساري ، 1382در شركت گراي پیشرو
75مدیر كنترل پروژه تهیه نقشه شهري نوشهر،1386 در شركت گراي پیشرو
76مدیر فنی پروژه مطالعه مسیر راه 3000 تنكابن ، 1385در شركت گراي پیشرو
77مدیر فنی پروژه مطالعه مسیر راه گزناسرا- كنگرچال – رودبارك ، 1386در شركت گراي پیشرو
78مدیر فنی پروژه مطالعه مسیر راه رودبارك نور ، 1386در شركت گراي پیشرو
79مدیر فنی پروژه مطالعه مسیر راه بندبن لایی- هزار جریب نكا، 1386 در شركت گراي پیشرو
80مندیر فنی پروژه مطالعه مسیر راه بین و بركن – بل قلم لوت – نج بلده نور – در شركت گراي پیشرو 1387
81مدیر پروژه تهیه رودخانه تجن و كلیه انهار ساري، 1380در شركت گراي پیشرو
.82كارشناس پروژه در پروژه مهندسی ارزش ابرسانی به شهرهاي بابل و بابلسر در شركت اب منطقه اي مازندران در سال 1390
83اجراي پروژه مهندسی ارزش در سازمان توزیع برت بوشهر، .1387
84مدیر پروژه طرح تثبیت رودخانه گرماب، 1389
85مدیر كنترل پروژه و برنامه ریزي پیاده سازي طرحهاي تفصیلی شهرك هاي صنعتی استان مازندران، 1390
86مدیر پروژه مسیر آزاد راه ساري – قائمشهر، 1390
87مدیر پروژه مسیر آزاد راه گلوگاه به دامغان، 1390
88مدیر پروژه طرح جامع بافت قدیمی شهر ساري پروژه خیام، 1390
89مدیر پروژه طرح تامین آب شرب شهرستان نور – كتالم، 1390
91مدیر پروژه حوزه هاي ابخیز داري استان گلستان، 1390
91مدیر كنترل پروژه طرح سد محور زرین گل به آزادشهر، 1391
92مدیر پروژه استقرار سیستم 5Sدر شركت پرشین نمایندگی رسمی شركت HPدر ایران1384
93مدیر پروژه استقرار سیستم 5Sدر شركت پویش هماهنگ افق،1384
94مدیر پروژه استقرار سیستم 5Sدر شركت پویه پرداز افق، 1385
95عضو تیم پیاده سازي 5Sدر طراحی موتور ایران خودرو 1381تا 1387
96متخصص فنی عیب یابی خودرو در ایران خودرو ، 1382تا 1385

97. فعالیت در دپارتمان ممیزي داخلی ایران خودرو ایپكو، 1384

98. فعالیت در دپارتمان تضمین كیفیت ایپكو1384

99.مشاور بازرگانی شركت VALEO فرانسه در شمال كشور 1385 تا 1387

100. مدیر اجرایی كارگاههاي آموزشی همایش بین المللی موتورهاي دورنسوز، 1385

 

سوابق آموزشی:

مدرس دانشگاه در سازمان مدریت صنعتی واحد شمال در دروس مدیریت کیفیت ، مدیریت تولید و مدیریت پروژه

مدرس دوره های مدیریتی كمیته فنی و تخصصی آموزش استانداری مازندران

برگزاری بیش از 30 دوره آشنایی با الزامات سیستم مدیریت كیفیت 2000:9001 ISOدر شهرك های
صنعتی امامزاده عبداهلل، شماره یک ساری، بهشهر، اداره استاندارد و غیره

برگزاری بیش از 20 دوره با كار گروهی WORKING TEAM)در سازمان مدیریت دولتی،بنیاد شهید
اصفهان ،سازمان صنایع ،طراحی موتور ایران خودرو، ساپکو و…

برگزاری بیش از 15 دوره آشنایی باممیزی داخلی بر مبنای استانداردISO19011.

برگزاری بیش از 30 دوره نظام اراستگی سازمانی 5Sدر شهركهای صنعتی امامزاده عبداهلل، ساری یک،
استاندارد و در سازمانهای مختلف مثل بنیاد شهید اصفهان، سازمان صنایع ،ای كو، ساپکوو……

برگزاری بیش از 10دوره آموزشی آشنایی باتکنیک شش سیگما

برگزاری بیش از 10دوره آموزشنی آشنایی با مدیریت منابع انسانی در اداره استاندارد و بسیاری از
صنایع مازندران

برگزاری بیش از 5 دوره آموزشی هزینه و تحلیل حاالت خرابی FMEAدر شهركهای صنعتی امامزاده
عبداهلل، ساری یک، شهرك صنعتی بشل

برگزاری بیش از 10دوره آموزشی در زمینه توسعه عملکرد كیفیQFD

برگزاری بیش از 10دوره اشنایی با هفت ابزار كیفیت در شهركهای صنعتی امامزاده عبداهلل، ساری
یک، شهرك صنعتی بشل

استاد حل تمرین در درس تحقیق در عملیات1 و 2در دانشکاه علم و صنعت ایران،1383

 

سوابق پژوهشی:

ارائه مدل داینامیك براي مدیریت انرژي در چار چوب مدل تعالی كیفیت اروپا EFQM

-همكاري در طراحی مدل ملی ” سنجش رضایت مشتري در ایران”

– عضو كمیته علمی كنفرانس ملی مشتري گرایی مزیت رقابتی هزاره سوم

-عضو كمیته علمی كنفرانس ملی مدیریت مشتري

-عضو كمیته علمی كنفرانس ملی مدیریت هزینه

-عضو كمیته علمی همایش منطقه اي مدیریت انرژي

 

تالیفات:

-مدیریت هزینه بر مبناي بودجه در شركت هاي خدماتی، ارائه شده در دومین كنفرانس ملی مدیریت هزینه، 1390

– بررسی ارتباط شاخص هاي ریسك اعتباري و مطالعات معوق در شركت هاي پخش، نخستین كنفرانس ملی مشتري گرایی،1389

– بررسی مدل هاي ارزیابی سنجش رضایت مشتري و تعریف مدل علی و معلولی ملی سنجش رضایت مشتري، نخستین كنفرانس ملی مدیریت مشتري،1389

– نظام پیشنهادات و نقش ان در مدیریت هزینه و ایجاد سازمان كارافرین، نخستین كنفرانس ملی مدیریت هزینه 1389

-An integrated and multivariate model and designing experiments approach for assessment of micro and macro ergonomic factors: the case of gas refinery , journal of research in health sciences(JRHS) , school of public health Hamadan university of medical sciences.2008

سایر اعضاء

WeCreativez WhatsApp Support
تیم پشتیبانی ما در آکادمی رسا در واتساپ آماده پاسخگویی به شما است.
سلام، به پشتیبانی نیاز دارید؟